Budujte tvář své značky s osobním balicím papírem

Osobní balicí papír odprezentuje vaši firmu nazapomenutelně.

Přesně tak, jak potřebujete.

Máte v rukách nástroj, který Vám dává možnost personalizovat každý dárek .

Chcete být osobní, originální

a chcete být nezapomenutelní.

S naším osobním balicím papírem rozhodně budete.
Osobní balicí papír objednávejte ve 4 krocích:

GRAFIKA

Připravte grafiku osobního balicího papíru.

OBJEDNÁVKA

E-mailem nám pošlete data osobního balicího papíru a podrobnosti objednávky.
N

KONTROLNÍ NÁTISK

Nejdříve tiskneme kontrolní nátisk, který Vám obratem posíláme.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Po Vašem písemném schválení nátisku je objednávka závazná.
Obchodní podmínky
1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
Název: aMAHA vision s.r.o. Zapsaná u Městského soudu v Praze. Sídlo: Lipovská 436/8, Praha 5 Zličín, 15521 IČ: 03840031 DIČ: CZ03840031 Jsme plátci DPH. Číslo bankovního účtu: 2200755191/2010 Telefon: 720 363 481 E-mail: objednavky@makehappy.cz
2. PODROBNOSTI O NABÍZENÝCH PRODUKTECH

Na stránkách www.profirmy.makehappy.cz prodáváme osobní  balicí papír. Po odeslání objednávkového emailu prodávající provede kontrolný nátisk, který odešle kupujícímu k finálnímu schválení. Když kupující PÍSEMNĚ nátisk schválí, vytiskne prodávající objednávku s danými potisky a odešle kupujícímu.

Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku na e-mailové adrese: objednavky@makehappy.cz

Vytiskneme pro Vás balicí papíry libovolné délky, šířka 60 cm je neměnná. K ceně celé objednávky se dále připočítá doručení nátisku ke schválení kurýrem a přepravný obal osobních balicích papírů a také cena dopravy. Doručení kontrolního nátisku: 89 Kč 1 ks kartonového tubusu: 13 Kč Cena dopravy: 90 Kč Další podmínky objednání potisku papíru jsou popsány v dalších článcích Obchodních podmínek. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH, kromě nákladů na doručení zboží. Vystavujeme fakturu se platností 15 dnů. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

3. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající dodá objednaný balicí papír kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od schválení nátisku objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Po převzetí zboží je kupující povinen zboží důkladně prohlédnout a provést jeho kontrolu (vlastnosti a množství).  Daňový doklad mu bude zaslán v tubusu společně s objednaným zbožím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.  Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží (vyjma výše popsaných skutečností), doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 10 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, poruší tím své povinnosti, a je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč., Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Pokud kupující poskytne prodávajícímu v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod., dále jen „díla“), uděluje tímto poskytnutím prodávajícímu i licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl, jejich publikováním na internetu a k propagaci prodávajícímu. Veškerá oprávnění dle podmínek tohoto článku uděluje kupující bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Prodávající licenci využít nemusí. Tím, že kupující zašle Prodávajícímu svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout veškerá práva zmíněná výše v tomto článku „Omezení odpovědnosti“ a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom kupujícímu bránila. Pokud se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že prodávající prohlášení kupujícího za pravdivé považoval a použil díla tak, jak je uvedeno výše.
5. ZÁSAH DO ZVEŘEJNĚNÍ
Prodávající má právo odmítnout jakkoliv zpracovat dílo, které by mělo být užito v rozporu se zákonem či hrubě zasahuje do dobrých mravů, případně je způsobilé poškodit pověst prodávajícího. V takovém případě vzniká nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy ve prospěch prodávajícího.
6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy Kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě písemné odstoupení od smlouvy. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od oprávněného odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
7. PRÁVA A POVINNOSTÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku či vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícíhokupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělomusí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
10. ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
11. OSTATNÍ
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání – kromě služby Firemní dárky bez starostí, kde se kupujícím rozumí osoba oprávněná jednat za firmu. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.4. 2015.
Kontaktujte nás
aMAHA vision s.r.o. │ Lipovská 436/8 │ 155 21 Praha – Zličín
+420 720 363 481
objednavky@makehappy.cz
=
Jsme plátci DPH.

15 + 11 =

Zajíma mne to a chci vidět vzorek osobního balicího papíru na vlastní oči

 

Děkujeme za Váš zájem. Obálku se vzorkou papíru očekávajte do 4 pracovních dnů. Martina a Lucia